Fotografia sportowa

Zapraszamy wszystkich kibiców i uczestników naszego Biegu do udziału w konkursie fotograficznym Ziemia Grójecka w Obiektywie.

Jako współorganizator 4. Grójeckiego Biegu Ulicznego, organizujemy konkurs z dodatkową kategorią na najlepsze zdjęcie o tematyce sportowej. Dla autora najlepszego zdjęcia w kategorii – Fotografia Sportowa jest przewidziana nagroda. Zdjęcie musi być zrobione podczas 4. Grójeckiego Biegu Ulicznego.

Czekamy na Wasze zgłoszenia i zdjęcia.

Mariusz Pachocki, Ireneusz Wojciechowski

Więcej informacji, aktualny regulamin dostępny na stronie:
http://www.signovum.pl/foto.

Regulamin - wyciąg

Projekt pod nazwą Ziemia Grójecka w obiektywie, finansowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu, jest realizowany przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum.

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000305991.

 1. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, z siedzibą w Grójcu, ul. Zdrojowa 16 E,  we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu, organizuje konkurs fotograficzny na zdjęcia o tematyce związanej z powiatem grójeckim pod nazwą: Ziemia Grójecka w obiektywie.
 2. Celem konkursu jest promocja Powiatu  Grójeckiego, a inspiracją dla wszystkich fotografów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów ma być hasło przewodnie: „Ziemia Grójecka w obiektywie”.
 3. Tematyka nadsyłanych prac ma być:.
  1. Kategoria Ogólna – związana z miejscami, wydarzeniami i produktami kojarzonymi z Ziemią Grójecką,
  2. Kategoria Fotografia sportowa – obejmuje zdjęcia z IV Grójeckiego Biegu Ulicznego, który odbędzie się w dniu 20 września 2014 r.
 4. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Grójcu.
 5. Czas trwania konkursu od 1 maja 2014 do 28 listopada 2014 r.
 6. Ostateczny termin nadsyłania prac mija z dniem 28 listopada 2014 r.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zajmujące się fotografią amatorsko, jak i zawodowo, z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej oraz ich rodzin, bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Uczestnikami konkursu, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, mogą być również osoby małoletnie zajmujące się fotografią.
 3. Przesłanie prac na Konkursu oznacza zaakceptowanie wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 4. Prace przesłane na Konkursu muszą być osobiście wykonane przez osobę zgłaszającą je do Konkursu.
 1. Ostateczny termin zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 28.11.2014 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data zarejestrowania przez serwer pocztowy organizatora przesyłki email z załączoną w postaci pliku pracą konkursową.
 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 5 zdjęć.
 3. Technika wykonania prac jest dowolna.
 4. Do Konkursu można zgłosić zdjęcia wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie JPG o wymiarach co najmniej 1200×1600 pikseli i nieprzekraczających 2MB.
 5. Zgłoszenie prac do Konkursu następuje poprzez wysłanie zdjęć drogą elektroniczną w postaci załącznika do emaila, na adres kontakt@signovum.pl, lub pocztą na płycie CD/DVD, na adres: Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. Zdrojowa 16E, 05‑600 Grójec.
 6. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
  • tytuły prac,
  • imię i nazwisko autora,
  • adres korespondencyjny,
  • adres email,
  • kontakt telefoniczny.
 7. Zgłaszający prace do Konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.
 8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były zgłaszane do innych konkursów.

 

 1. Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie:
  1. Andrzej Chomczyk – Sztuka Kadru (Przewodniczący)
  2. Ireneusz Wojciechowski – Stowarzyszenie SIGNOVUM
  3. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Grójcu
  4. Osoba dodatkowa – Przedstawiciel Patrona Medialnego

W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, skład Komisji Konkursowej w trakcie trwania konkursu może ulec zmianie.

 1. Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace i spośród nich wybierze najlepsze, przyznając ich autorom nagrody:

 za najlepszą pracę:

Nagrodę główną – bon towarowy lub nagroda rzeczowa o wartości 600 zł

oraz trzy nagrody w postaci wyróżnień:

Wyróżnienie I – bon towarowy lub nagroda rzeczowa o wartości 400 zł
Wyróżnienie II / Wyróżnienie internetowe – bon towarowy o wartości 250 zł
Wyróżnienie w kategorii fotografia sportowa – bon towarowy o wartości 250 zł

 1. Ocena prac przez Komisję nastąpi po dniu 28 listopada 2014 roku.
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody głównej, jak i prawo do przyznawania miejsc równorzędnych.
 3. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnienia II – w głosowaniu internetowym – internauci ocenią nadesłane prace i spośród nich wybiorą jedną, przez co autor otrzyma nagrodę.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora: www.signovum.pl oraz sponsora www.grojec.pl po dniu 28 listopada 2014 r.
 5. Organizator konkursu dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych.
 6. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do dn. 15 grudnia 2014.
 7. Na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć Organizator i Sponsor uzyskują prawo nieodpłatnego publikowania prac nadesłanych na konkurs.
 8. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu.

Andrzej Chomczyk – www.sztukakadru.pl

Andrzej Chomczyk – Sztuka Kadru

tel.: +48 501 125 010
email: studio@sztukakadru.pl