Zainspirowani do biegania

Jak zaczęła się Twoja przygoda z bieganiem? Co daje i do czego mobilizuje Cię bieganie?  Kilka pytań a wiele odpowiedzi …

Opisz swoje doświadczenia z bieganiem i zgłoś sie do udziału w konkursie eseistycznym Zainspirowani do Biegania, dzięki któremu chcemy propagować ideę biegania i promować 4. Grójecki Bieg Uliczny. Inspiracją dla autorów prac ma być hasło przewodnie: „Zainspirowani do biegania”. Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody. Czekamy na Wasze zgłoszenia.

Dla nas bieganie nie jest celem samym w sobie. To również okazja do wyciszenia sie, przemyśleń i dyskusji na temat rzeczy, które potem sukcesywnie można wdrażać w życie.

Konkurs eseistyczny Zainspirowani do Biegania, jest częścia projektu Ziemia Grójecka w Obiektywie, realizowanego przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Grójcu. Celem konkursu jest promocja Powiatu  Grójeckiego oraz promocja miejsc i wydarzeń sportowych odbywających się na terenie Powiatu.

Więcej informacji oraz aktualny regulamin dostępny na stronie: www.signovum.pl/esej

Mariusz Pachocki, Ireneusz Wojciechowski

Regulamin - wyciąg

Projekt pod nazwą Ziemia Grójecka w obiektywie, finansowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu, jest realizowany przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum.

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000305991.

 1. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, z siedzibą w Grójcu, ul. Zdrojowa 16 E,  we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu, organizuje konkurs na esej o tematyce sportowej związanej z Grójeckim Biegiem Ulicznym.
 2. Celem konkursu jest propagowanie biegania i promocja Grójeckiego Biegu Ulicznego, a inspiracją dla autorów ma być hasło przewodnie: „Zainspirowani do biegania”.
 3. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Grójcu.
 4. Czas trwania konkursu od 1 maja 2014 do 28 listopada 2014 r.
 5. Ostateczny termin nadsyłania i zgłaszania prac do konkursu mija z dniem 28 listopada 2014 r.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, bez względu na miejsce zamieszkania, za wyjątkiem członków Komisji Konkursowej oraz ich rodzin.
 2. Przesłanie prac na Konkurs oznacza zaakceptowanie wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 3. Do konkursu można zgłaszać i przesyłać wyłącznie prace, których autorem jest zgłaszająca osoba.
 1. Ostateczny termin zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 28.11.2014 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data zarejestrowania przez serwer pocztowy organizatora przesyłki email z załączoną w postaci pliku pracą konkursową.
 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 eseje.
 3. Praca nie powinna być dłuższa niż 10 000 znaków.
 4. Do konkursu można zgłosić prace wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie umożliwiającym odczytanie pliku przez aplikację MS Word.
 5. Zgłoszenie prac do Konkursu następuje poprzez wysłanie prac drogą elektroniczną w postaci załącznika do emaila, na adres kontakt@signovum.pl, lub pocztą na płycie CD/DVD, na adres: Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. Zdrojowa 16E, 05‑600 Grójec.
 6. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać tytuły prac, imię i nazwisko autora, jego adres korespondencyjny, adres email i kontakt telefoniczny.
 7. Zgłaszający prace do Konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.
 8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były zgłaszane do innych konkursów.
 1. Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie:
  1. Kinga Majewska – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
  2. Aneta Dębek – Publiczne Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu
  3. Mariusz Pachocki – Stowarzyszenie Signovum
  4. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Grójcu

W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, skład Komisji Konkursowej w trakcie trwania konkursu może ulec zmianie.

 1. Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace i spośród nich wybierze najlepsze, przyznając ich autorom nagrody:

za najlepszą pracę:

Nagrodę główną – bon towarowy lub nagroda rzeczowa o wartości 600 zł

oraz trzy nagrody w postaci wyróżnień:

Wyróżnienie I – bon towarowy lub nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

Wyróżnienie II / Wyróżnienie internetowe – bon towarowy o wartości 250 zł

Wyróżnienie specjalne – bon towarowy o wartości 250 zł

 1. Ocena prac przez Komisję nastąpi po dniu 28 listopada 2014 roku.
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody głównej, jak i prawo do przyznawania miejsc równorzędnych.
 3. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnienia II – w głosowaniu internetowym – internauci ocenią nadesłane prace i spośród nich wybiorą jedną, przez co autor otrzyma nagrodę.
 4. Organizator konkursu dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora: www.signovum.pl oraz sponsora www.grojec.pl po dniu 28 listopada 2014 r.
 6. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do dnia 15 grudnia 2014 r.
 7. Na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów prac Organizator i Sponsor uzyskują prawo nieodpłatnego publikowania prac nadesłanych na konkurs.
 8. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatora www.signovum.pl oraz sponsora www.grojec.pl
 9. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu.

Andrzej Chomczyk – www.sztukakadru.pl

Andrzej Chomczyk – Sztuka Kadru

tel.: +48 501 125 010
email: studio@sztukakadru.pl